Achtergrond

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) opgehouden met bestaan. Het verzekeringscontract met Aegon is overgenomen door de werkgevers. Het geld voor toeslagen over opgebouwde pensioenrechten t/m 2019 blijft voor deelnemers en gepensioneerden beschikbaar in een depot, ondergebracht bij Aegon.

Eind 2019 loopt het contract met Aegon af. De vakbonden en de werkgever hebben een brede studie naar alle mogelijke alternatieven voor de nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoering per 2020 gedaan. Er is een nieuw contract voor 2 jaar aangegaan met Aegon voor een verzekerde middelloonregeling.

Belangrijke documenten

Waardeoverdracht

Pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever kun je soms meenemen naar de pensioenregeling van het Loodswezen. Dat heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht gunstig is, hangt van een aantal factoren af, waaronder de pensioenregeling van je vorige werkgever, het gehanteerde pensioensysteem en de wijze van indexering.

Het Loodswezen werkt mee aan wettelijk verplichte waardeoverdrachten.

Je vraagt waardeoverdracht aan via het waardeoverdrachtformulier dat te vinden is in de brochure van Aegon. Als je een partner hebt, moet hij of zij ook akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Als je het verzoek hebt ingediend, ontvang je van Aegon een offerte. Je bepaalt of waardeoverdracht voor jou zinvol is. Je besluit geef je aan op de offerte en deze stuur je terug.

Life- en workevents

Als je nieuw in dienst komt, is het handig en soms zelfs verplicht, om een aantal zaken meteen te regelen, zoals het aanmelden van je partner, of het aanvragen van waardeoverdracht.

Tijdens je dienstverband kunnen er veranderingen in zowel je werk als je privéleven plaatsvinden. Het is dan verstandig om ook stil te staan bij de gevolgen voor je pensioen. Dat geldt bijvoorbeeld voor parttime werken, trouwen en scheiden. Op deze website vind je daar meer informatie over.

Jouw pensioen

In artikel 62 van de CAO is de pensioenregeling opgenomen. De pensioenregeling is van toepassing op Nederlands Loodswezen BV en de aan haar gelieerde ondernemingen Nlc, STODEL en BPL.

In de pensioenregeling is vastgelegd:

 • De medewerker heeft aanspraak op:
  • levenslang ouderdomspensioen;
  • levenslang partnerpensioen bij overlijden voor en na de pensioeningangsdatum;
  • tijdelijk nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum;
  • wezenpensioen bij overlijden voor en na de pensioeningangsdatum.
 • De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar.
 • De opbouw van het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 1,25% per dienstjaar.
 • De opbouw van het levenslange partnerpensioen bedraagt 70% van de opbouw van het levenslang ouderdomspensioen, wat neerkomt op 0,875% van de pensioengrondslag per dienstjaar.
 • De AOW-franchise is gelijk aan de fiscaal toegestane minimale AOW-franchise.
 • Het pensioengevend salaris is de som van het salaris, de vakantietoeslag (m.u.v. de vakantietoeslag over overwerk), de 13e maand en de vast overeengekomen toeslagen tot het fiscaal toegestane maximum (in 2021 een bedrag van € 112.189,-).