AOW

De AOW is een basispensioen voor mensen die wonen en/of werken in Nederland en de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgen per jaar dat we langer leven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het AOW-pensioen uit. Op de site van de SVB vind je antwoorden op vragen, zoals:

 • Wanneer krijg ik AOW?
 • Wat zijn de AOW-bedragen?
 • Ik heb in het buitenland gewoond of gewerkt, wat zijn de gevolgen hiervan voor mijn AOW?

Voor elk jaar dat je vanaf jouw 17e jaar legaal in Nederland woont of werkt, bouw je 2% AOW op. Je bouwt dus normaal gesproken 50 jaar AOW op. Ben je een paar jaar in het buitenland geweest of heb je in het buitenland gewerkt? Dan ontvang je voor die jaren geen AOW.

Uittrederegeling

Werk je in continudienst? Dan kun je je werk gefaseerd afbouwen. Dat kan vanaf 5,5 jaar vóórdat je met pensioen gaat. Loodswezen vult dan tot een bepaald percentage je loon aan.

Schema 1
Ingang overeengekomen periode Duur periode Arbeidsduur Maximale uitkering Totaal maximaal bruto
5,5 jaar voor pensioenleeftijd 3 jaar 75% 15% 90%
2,5 jaar voor pensioenleeftijd 2,5 jaar 50% 30% 80%

 

Schema 2
Ingang overeengekomen periode Duur periode Arbeidsduur Maximale uitkering Totaal maximaal bruto
 5,5 jaar voor pensioenleeftijd 5,5 jaar 50% 21,8% 71,8%

 

De uitkeringspercentages gaan er vanuit dat je minimaal 20 jaar bij Loodswezen hebt gewerkt. Is het korter, dan worden deze percentages verlaagd. Voor oud-FLO-gerechtigden gelden andere afspraken.

De regeling is opgenomen in de cao Loodswezen bijlage 2 . De uittrederegeling in vraag en antwoord vind je hier.

Heb je vragen over de uittrederegeling, of wil je er gebruik van maken? Neem dan contact op met de afdeling HR. Doe dit minimaal een half jaar van tevoren.

Anw-hiaatpensioenverzekering

Mogelijk ontvangt je partner geen Anw–uitkering van de overheid als je overlijdt. Dan ontstaat er een Anw-hiaat. Medewerkers kunnen vrijwillig deelnemen aan de collectieve Anw-hiaatpensioenverzekering. Hiermee kun je een aanvulling of vervanging van de wettelijke nabestaandenuitkering verzekeren. De premie wordt maandelijks ingehouden op het brutosalaris.

Als je verzekerd bent, en je overlijdt, dan krijgt je partner vanaf de overlijdensdatum tot de AOW-leeftijd, maar uiterlijk tot 67 jaar, een brutobedrag per jaar. Dit bedrag bepaal je als je de verzekering afsluit. Dit betekent ongeveer € 15.000,- bruto per jaar. Voor deze uitkering maakt het niet uit wat het inkomen van de partner is en of de partner wel of geen minderjarige kinderen heeft.

Je kunt deelnemen vanaf de datum in dienst of vanaf een gewijzigde burgerlijke staat. Voor een opgave van de hoogte van de premie, stuur je een e-mail naar hr@loodswezen.nl.
Deelnemen aan de Anw-hiaatpensioenverzekering is vrijwillig en kan op elk moment opgezegd worden.

Anw

Wie een partner verliest, kan in Nederland van de overheid een nabestaandenuitkering krijgen. Dit is een financiële ondersteuning voor de kosten van het levensonderhoud. Dit is geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw). Er zijn 2 uitkeringen:

 • de nabestaandenuitkering Anw voor de partner
 • de wezenuitkering

Of je een nabestaandenuitkering Anw krijgt, hangt af van:

 • je leeftijd (geboren voor 1950) of;
 • je een kind hebt onder de 18 jaar en verzorgt of;
 • je arbeidsongeschikt bent voor 45% of meer of;
 • je andere inkomsten hebt.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank  vind je alle informatie over de Anw.

Het Loodswezen heeft een collectieve Anw-hiaatpensioenverzekering waaraan je vrijwillig kunt deelnemen.

Nabestaandenpensioen

Als je bij het Loodswezen in dienst bent bouw je automatisch ook nabestaandenpensioen op. De opbouw van het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van de opbouw van het levenslang ouderdomspensioen. Hoeveel je nabestaanden ontvangen hangt af van jouw situatie op dat moment.

Je bijdrage voor het ouderdomspensioen én het nabestaandenpensioen is totaal 10,5% van de pensioengrondslag.

De pensioenregeling ziet als partner:

 • de persoon met wie je getrouwd bent;
 • de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt;
 • de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert en met wie je al minimaal 6 maanden een samenlevingscontract hebt (afgesloten bij de notaris), of je moet aan kunnen tonen dat jij en je partner al vijf jaar een gezamenlijke huishouding hebben.

Geen partner

Heb je geen partner? Dan kan het nabestaandenpensioen op opbouwbasis op de pensioeningangsdatum geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen.

Overlijden vóór pensioendatum

Mocht je voor de pensioendatum overlijden dan is het deel van het nabestaandenpensioen dat je nog niet hebt opgebouwd afgedekt door een risicoverzekering, betaald door het Loodswezen. Je partner krijgt dan zolang hij leeft 70% van het pensioen dat je zou hebben ontvangen als je tot je 68e was blijven werken.

Je kinderen ontvangen 14% van dit pensioen tot hun 18de jaar, of tot hun 27ste als ze nog studeren of invalide zijn. We noemen dit wezenpensioen.

Overlijden na pensioendatum

Als je overlijdt als je al met pensioen bent, dan ontvangt je partner zolang hij leeft 70% van het ouderdomspensioen dat jij ontving. Kinderen ontvangen 14% van dit pensioen tot hun 21ste jaar, of tot hun 27ste als ze nog studeren of invalide zijn.

Ex-partner en partnerpensioen

Als je een ex-partner hebt, kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Jouw ex-partner krijgt dan bijzonder partnerpensioen. Heb je bij overlijden een ex-partner en een nieuwe partner? Dan ontvangt jouw nieuwe partner partnerpensioen en jouw ex-partner bijzonder partnerpensioen. Zij krijgen niet ieder het volledige bedrag; zij moeten het pensioen samen delen.

Tijdelijk overbruggingspensioen

Tot 1 januari 2007 bouwde je ook tijdelijk overbruggingspensioen op. Dit pensioen wordt uitgekeerd vanaf 60 jaar en eindigt op 65 jaar. Je kunt dit pensioen naast je salaris laten uitkeren, maar je kunt er ook voor kiezen dit pensioen te vervroegen, uit te stellen of uit te ruilen in levenslang ouderdomspensioen. Als je parttime gaat werken na je 60e jaar, wordt er automatisch een deel van je tijdelijk overbruggingspensioen uitgekeerd. Dit is een wettelijke verplichting.

Pensioenberekening

Elk jaar bouw je een stuk van je pensioen op. Vanaf de eerste maand dat je in dienst bent tot je pensioendatum. Je bouwt dit pensioen automatisch op over een deel van je brutosalaris.

De hoogte van je pensioen hangt af van je gemiddelde salaris gedurende je loopbaan. Dit heet middelloon. Hoeveel pensioen je ontvangt, hangt af van:

 • hoeveel je verdient;
 • hoe lang je pensioen hebt opgebouwd (in dienst bent geweest);
 • wanneer je met pensioen gaat.

Op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je elk jaar ontvangt, staat hoeveel pensioen je straks krijgt en ook hoeveel je nu al hebt opgebouwd. Een overzicht van al je opgebouwde pensioen, ook bij eventuele vorige werkgevers, vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De basis voor je pensioen is het bruto jaarsalaris, het salaris waarover je nog geen belasting hebt betaald. Ook vakantietoeslag, 13e maand, en andere vaste toeslagen tellen mee voor je pensioen.

Je bouwt niet over je gehele brutosalaris pensioen op. Reden hiervoor is dat je later AOW krijgt. Dat deel hoef je dus niet zelf op te bouwen. Daarom wordt er van je brutosalaris een bedrag afgetrokken. Dit bedrag noemen we franchise en deze bedraagt in 2021 € 14.544,-. Voor FLO-ers is de franchise € 18.557,-. Over het overgebleven salaris bouw je pensioen op. Het maximale pensioengevende salaris bedraagt in 2021 € 112.189,-.

Als je parttime werkt, worden je salaris en de franchise eerst omgerekend naar voltijd. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het parttimepercentage dat je werkt.

Het opbouwpercentage bedraagt 1,25%.

 

Voorbeeldberekening pensioenopbouw:

Opbouwpercentage is 1,25%

Bruto (pensioengevend) jaarsalaris: € 36.544,-

Franchise € 14.544,- -/-

Pensioengrondslag € 22.000,-

€ 22.000,- x 1.25% = € 275,-

In dit voorbeeld heb je € 275,- bruto pensioen opgebouwd als je een jaar in dienst bent (geweest). Je ontvangt dit bedrag als je met pensioen gaat ieder jaar totdat je overlijdt.

Keuzemogelijkheden

Voordat je met pensioen gaat, maak je keuzes over jouw pensioen. Welke keuze de beste is, hangt af van je persoonlijke situatie. Kun je hierbij hulp gebruiken? Geef dat dan aan bij de afdeling HR.

Dit zijn de verschillende keuzemogelijkheden:

… je eigen pensioendatum kiezen. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Maar je kunt al vanaf 60 jaar pensioen laten uitkeren. Het voordeel is dat je dan al eerder van je pensioen kunt gaan genieten. Het nadeel: doordat je pensioen eerder tot uitkering komt, wordt je maandelijkse pensioenuitkering lager.

…gebruik maken van deeltijdpensioen, zolang je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Je gaat dan voor een deel met pensioen en voor een ander deel blijf je in dienst bij het Loodswezen. Maar ook hierbij geldt: als je al eerder (een deel van) je pensioen laat ingaan, wordt het levenslange ouderdomspensioen lager.

…kiezen voor een hoger pensioen in het begin, gevolgd door een iets lager pensioen. Dit wordt ook wel een hoog/laag-constructie genoemd. Dit kan van pas komen als je denkt bij aanvang van je pensioen iets meer nodig te hebben dan in de jaren daarna. Ook kun je er voor kiezen om tijdens je AOW-gat nog wat extra pensioen te laten uitkeren.

…bepalen hoeveel ouderdomspensioen je omzet in nabestaandenpensioen, of andersom. Hierbij speelt de thuissituatie de hoofdrol: als je geen partner hebt, wordt je nabestaandenpensioen op de pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen. Heb je wel een partner, bekijk dan  zijn of haar financiën voor de toekomst. Heeft hij of zij extra inkomen nodig als je overlijdt? Of heeft je partner een afdoende eigen oudedagsvoorziening? Met de antwoorden op deze vragen kun je bepalen wat de beste keuze is. Je partner moet toestemming geven voor uitruil.

Gemaakte keuzes geef je door aan Aegon. Deze keuzes kun je niet meer terugdraaien als je pensioen is ingegaan.

Premiebetaling

De totale pensioenpremie voor zowel het ouderdoms- als het nabestaandenpensioen, bedraagt jaarlijks 31,5% van de pensioengrondslag. Dit is afgesproken in de cao Loodswezen.

De pensioenpremie wordt verdeeld tussen de werknemer en werkgever in de verhouding 1/3e – 2/3e. Hierdoor is het medewerkersdeel 10,5% en het werkgeversdeel 21,0% van de pensioengrondslag. De pensioenpremie wordt maandelijks ingehouden op het brutosalaris.

Was je op 30 april 2011 in dienst? Dan ontvang je een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag per maand is met ingang van 2016 gelijk aan het totaal van de persoonlijke toeslag en de aanvulling persoonlijke toeslag in december 2015. De persoonlijke toeslag maakt geen deel uit van de pensioengrondslag. De toeslag wordt verhoogd zoals overeengekomen in artikel 41 van de officiële cao. De persoonlijke toeslag zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage aan de totale pensioenpremie.

De uitvoerder

Voor de uitvoering van de pensioenregeling heeft het Loodswezen een uitvoeringsovereenkomst gesloten met AEGON Levensverzekering N.V.. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen Aegon en de werkgever over de uitvoering vastgelegd.