Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

Tijdens de eerste twee jaar ziekte wijzigt je pensioenopbouw niet. Ook als je in het tweede ziektejaar 70% salaris ontvangt, blijf je 100% pensioen opbouwen. Jij en het Loodswezen betalen hiervoor de premie.

Als aan jou een WIA-uitkering toegekend wordt, geeft het Loodswezen dit door aan Aegon. Het UWV stelt je arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Met dit percentage wordt berekend in welke mate de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk in dienst bent bij het Loodswezen, moet je nog wel premie betalen voor de pensioenopbouw, naar rato van het deel dat je nog werkzaam bent.

In de brochure van Aegon vind je meer informatie.