Nieuwe regeling is een flexibele premieregeling

Geplaatst op: 04-07-2024

Met de nieuwe pensioenregeling voldoet het Nederlands Loodswezen aan Wet toekomst pensioenen. Deze wet beschrijft de regels voor het nieuwe pensioenstelsel, waar je ongetwijfeld al over hebt gehoord. Er is gekozen voor een flexibele premieregeling zonder risicodelingsreserve en zonder collectieve uitkeringsfase.

In een flexibele premieregeling krijg jij elke maand een pensioenbedrag in een eigen pensioenpotje gestort, waarmee je een persoonlijk pensioenkapitaal opbouwt. Als je met pensioen gaat, kan je van dit bedrag een levenslange maandelijkse pensioenuitkering aankopen en een partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum. De beschikbare premie daarvoor is maximaal 30% van de pensioengrondslag.

 

Daarnaast zijn de volgende elementen verzekerd voor de werknemer:

 • partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum,
 • wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum,
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (ongewijzigd ten opzichte van de huidige regeling),
 • Anw-hiaatpensioen (ongewijzigd ten opzichte van de huidige regeling).

 

De hoofdlijnen van de pensioenregeling zijn als volgt:

 • De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar.
 • De beschikbare premie ten behoeve van de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum, is maximaal 30% van de pensioengrondslag. N.B.: Op dit moment is het fiscaal maximaal toegestane premiepercentage in de nieuwe regeling gelijk aan 30%. Indien het fiscaal maximaal toegestane premiepercentage lager wordt, zullen partijen in overleg treden om de pensioenregeling zodanig aan te passen dat het premiepercentage voldoet aan het fiscale maximum.
 • Het nabestaandenpensioen bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Het verzekerde partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum is gelijk aan 30% van het pensioengevend salaris.
  • Het verzekerde wezenpensioen is gelijk aan 40% van het partnerpensioen.
 • De AOW franchise is gelijk aan de minimaal fiscaal toegestane AOW franchise (in 2024: € 17.454). Het maximum pensioengevend salaris is gelijk aan het fiscaal maximaal toegestane pensioengevende salaris (in 2024: € 137.800).
 • De totale pensioenpremie bestaat uit de door de uitvoerder berekende reguliere premie vermeerderd met kosten. De totale pensioenpremie bedraagt jaarlijks maximaal 31,5% van de som van de pensioengrondslagen (zijnde het pensioengevend salaris verminderd met de AOW franchise).
 • De totale pensioenpremie wordt verdeeld tussen werkgever en werknemer in de verhouding 2/3 – 1/3. Uitgaande van een totale premie van 31,5% is het werkgeversdeel 21,0% en het werknemersdeel 10,5% van de pensioengrondslag. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de huidige pensioenregeling, waardoor de wijziging van de pensioenregeling geen impact heeft op de salarisstrook van deelnemers.
 • De in dit lid onder a tot en met g opgenomen afspraken gelden voor zover de door de uitvoerder berekende reguliere premie kleiner of gelijk is aan 31,5% van de som van de pensioengrondslagen. Indien de door de uitvoerder berekende reguliere premie hoger is dan 31,5% van de som van de pensioengrondslagen, zullen partijen in overleg treden om de pensioenregeling zodanig aan te passen dat de totale premie niet hoger is dan 31,5% van de som van de pensioengrondslagen.

 

Zie ook: